ชุมพร
Mon - Sun 24 Hrs.

พื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถานีตำรวจ 

สถานีตำรวจ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง  รวมถึงการรับผิดชอบในด้านการงาน  และการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล (1-9)  หรือตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงภายใน บริการทางสังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนางานบริหารและงานจเรตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  รวมถึงงานกิจการพิเศษและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน  ดังนี้ 

 

1) งานอำนวยการ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานีตำรวจ  งานการบริหารบุคลากร งานจเรตำรวจงานกิจการพิเศษ งานความมั่นคงการศึกษา การฝึกอบรมวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ  การส่งกำลังบำรุง  รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ                       

2) งานป้องกันปราบปราม 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อ ี้ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจ กา จ การรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ  

3) งานจราจร 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ  สั่งการ ควบ การ ควบคุม  กำกับ ดูแล  ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการควบคุมจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ ตล รวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน 

4) งานสืบสวน 

 มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการสืบสวน อาชญากรรม การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ ตลอดจนองค์กรหรือเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ  

5) งานสอบสวน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ  สั่งการ  ควบคุม  กำกับ ดูแล  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญา การมีความเห็น การให้ความเห็นชอบ หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ 

 

mapbaan1

▪ ทิศเหนือ          ติดต่อ พื้นที่เขต อ ขต อ.บางสะพานน้อย จ ย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

▪ ทิศใต้               ติดต่อ พื้นที่เขตตำบลชุมโค  อ.ปะทิว   จ.ชุมพร 

▪ ทิศตะวันออก   ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย 

▪ ทิศตะวันตก     ติดต่อ พื้นที่  ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

mapbaan2

สภ.บ้านมาบอำมฤต รับผิดชอบจำนวน  3 ตำบล 

▪ ตำบล เขาไชยราช 

▪ ตำบล ดอนยาง 

▪ ตำบล ปากคลอง 

 

หมู่บ้าน จำนวน 34 หมู่บ้าน 

▪ ตำบล  เขาไชยราช  11 หมู่บ้าน

▪ ตำบล  ดอนยาง  16 หมู่บ้าน

▪ ตำบล  ปากคลอง  7  หมู่บ้าน