ชุมพร
Mon - Sun 24 Hrs.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ( ITA 2567 )

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Image

สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต

เลขที่ 101 หมู่ 12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86120

โทรศัพท์ : 077-630833

Facebook : https://www.facebook.com/Mapammaritpolice

Image