ชุมพร
Mon - Sun 24 Hrs.

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต ( ITA 2566 )

 

 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
ระบบการรักษาทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจรืต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

Image

สถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต

เลขที่ 101 หมู่ 12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86120

โทรศัพท์ : 077-630833

Facebook : https://www.facebook.com/Mapammaritpolice

Image